dimecres, 19 de setembre del 2007

Normes de participació en les Històries veïnals

NORMES DE PARTICIPACIÓ
EN LES “HISTÒRIES VEÏNALS”

 
1. Hi podran participar tots els blocaires que ho desitgin.


2. L’idioma en que cal fer el relat hauria de ser preferentment el català; però evidentment, no hi ha cap problema en emprar el castellà. Per tant , poden haver-hi relats monolingües o bilingües.


3. Cada participant ha de manifestar per escrit el seu interès en fer-ho, enviant un comentari al blog Malerudeveure’t o un correu a elveidedalt@gmail.com. Així es confegirà una llista de tots els inscrits que es farà pública i notòria. 
4. Per a cada relat proposat es faran grups de quatre blocaires cada un, escollits a l’atzar, a partir del número atorgats pel veí de dalt arran les sol.licituds rebudes.


5. Cada “Història veïnal” durà un títol propi que el singularitzi. Aquest títol el posarà el primer blocaire que inici el relat.Si no, el posarà el veidedalt al final.


6. El primer membre del grup, un cop conegut el tema sobre el qual versarà el relat (que s’exposarà en una data prèviament anunciada al blog) haurà d’escriure un màxim de 20 línies (uns 1.500 caràcters màxim) i passar-lo en un termini màxim de dues setmanes al següent membre del grup, sense cap directriu prèvia ni contacte entre els seus membres. Aquest, haurà de continuar la història iniciada amb la mateixa longitud, i passar-li al tercer. I aquest, amb els mateixos criteris,al seu torn, al quart. Només aquest últim sabrà tot el desenllaç del relat. Els relats, doncs, tindran una llargària màxima total d'uns 6.000-6.500 caràcters (1 foli i mig aprox.)


7. Cada blocaires tindrà dues setmanes de temps màxim per lliurar la seva part del relat al següent membre del grup. Es prega la màxim acompliment en aquesta norma.

8. En dos mesos, doncs, han d’estar finalitzats els diferents relats que, el darrer “veí o veïna” haurà d’enviar, per correu electrònic a elveidedalt@gmail.com.

9. Un cop rebuts els relats, aquests aniran apareixent en el blog “Histories veïnals” (http://historiesveinals.blogspot.com/) en el mateix ordre que s’hauran lliurat. S’especificarà els autors i/o autores (a no ser que em facin constar el contrari).

10. La temàtica es lliure, així com l’estil, el to, i els recursos literaris a emprar. No caldria ni dir-ho en el nostre veïnat, però es demana evitar expressions de mal gust, proclames racistes o xenòfobes o que incitin a la violència gratuïta.
11. Per cada nou relat que es proposi, els grups es tornaran a formar en base a un nou sorteig.